จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00318605
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
15
364
2019
314009
7083
10164
318605

23/02/2019 00:14

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ico arrow เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2554
         ฉบับที่ 1/2554 รายละเอียด ico click

ico arrow เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2554
         ฉบับที่ 2/2554 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2542 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 รายละเอียด ico click

ico arrow พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2510 รายละเอียด ico click

ico arrow ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
         ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2555 (ผู้ช่วยแพทย์จีน) รายละเอียด ico click

ico arrow ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนในความควบคุม
         ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (ผู้ช่วยแพทย์จีน) รายละเอียด ico click

ico arrow ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล รายละเอียด ico click