จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00318571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
345
349
1985
314009
7049
10164
318571

22/02/2019 23:20

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กระบี่

โรงพยาบาลกระบี่
นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์

กรุงเทพ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แพทย์หญิงบรินดา อุจวาที
แพทย์หญิงสุชาดา มหาวนากูล

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
พ.อ. บัณฑิต จันทะยานี
พล.ต.หญิง วรรณา วงศ์เมฆ
พ.อ. ศุภชัย อินทรปรีชา
ร.อ. อิสระ สมพร
พล.ท. พรเลิศ จำเรียง
พ.อ. สมชาย วงษ์ประกอบ
พ.อ. รวีโรจน์ เปานิล
พ.อ. อานนท์ จาตกานนท์
พ.อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล
พ.ท. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
พ.ต.หญิง สุมาภา ชัยอำนวย
พล.ต.ชูศิลป์ คุณาไทย
พ.ท.นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล
พ.อ. สุรเดช จารุจินดา
พ.อ. สุภัส จันทร์สุนทราพร
พ.อ. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
พล.ต. จิระศักดิ์ แก้วฉิม
พ.อ. จรัสพงศ์ เกษมมงคล
พ.อ. ณัฐพงษ์ สนธยานนท์
แพทย์หญิงฑุติพร เหลืองสุวิมล
พลตรีนพ. วรายุต สถิตย์เสถียร
พล.ต. ไกรวัชร ธีรเนตร
นายแพทย์สมภพ ภู่พิทยา
พ.ท.หญิง กัลยา ตัณชวนิชย์
พล.ท. หญิง พรฑิตา ชัยอำนวย
ร.ต. ทองแดง ฝูงใหญ่
พล.ท.นพ. วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์
พ.อ.ร.ศ. ศุภชัย วงศ์พิเชฐชัย
นายแพทย์กฤติ เนื่องจำนงค์
พ.อ.(พ)นพ. กิฎาพล วัฒนกูล
แพทย์หญิงนฤมล ปัญจมะวัต
พลตรีนพ. สมชาย ว่องไวพานิช
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ประดิษฐ์พรกูล
พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต
พ.อ.พญ. พรรณบุปผา ชูวิเชียร
พ.อ.หญิง อารียา เทพชาตรี
พ.อ.หญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์
พญ. กฤชยา เนตริยานนท์
พ.ต. ปณิธาน ประดับพงษา
นายแพทย์มานพ อมรรุ่งมีธรรม
พ.ท.นายแพทย์วิภู กำเหนิดดี
พ.อ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
พล.ต. กิตติพล ภัคโชตานนท์
พ.อ. ธาดา ธันยปาลิต

โรงพยาบาลศิริราช
นายแพทย์อานุภาพ เอื้ออารี
นายแพทย์สมพงษ์ วงศ์โลหะภัณฑ์
นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา
แพทย์หญิงอัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
นายแพทย์กรกฎ ศิริมัย
นายแพทย์สมุทร จงวิศาล
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
นายแพทย์พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
แพทย์หญิงวารี ไพศาลสินทรัพย์
นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์
แพทย์หญิงปองศิริ คุณงาม

สถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
พ.อ. ประกอบชัย แดงเนียม
พ.อ. ไพรัช มีลาภ
พล.ต. บุณยรักษ์ พูนชัย
พ.ท. ปรัชญา ธุวะเศรษฐกุล
พ.อ. ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
พ.อ. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
พ.ท. ศิวบุตร์ สุขโต
พ.อ. ฤทัย กลั่นนุการ
พ.อ. จิรภัทร ชมภูแสง
พ.อ. จินตนา แดงเนียม

สถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
พลโท วิทยา ช่อวิเชียร

กรมแพทย์ทหารบก
พลเอก บุญเลิศ จันทราภาส
พล.ต. อิสสระชัย จุลโมกข์
พล.ต. รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร
พล.ต. ธีรยุทธ ศศิประภา
พันเอก ประสงค์ ล้อมทอง
พ.อ. ดิสกุล สงวนตระกูล
พ.อ. นพพร กลั่นสุภา
พันเอก จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
พันเอก วิม แจ้งยอดสุข
พล.ต. อนนต์ นอบไทย

กรมแพทย์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา
พ.อ.หญิง ยุพาพิน จุลโมกข์

กรมแพทย์ทหารเรือ
นายแพทย์มะโนธรรม พงษ์อำไพ
พ.อ. เกษม ภิญโญชนม์
พ.อ. ชัชวาล บูรณรัช
พ.อ. ทักษิณ เจียมทอง
พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา

โรงพยาบาลบางนา
พญ. พนิดา วิทยาวงศรุจิ
พ.ต.นพ. เจษฎา ศรมยุรา

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
พล.ต. มาวิน โอสถ
พ.อ. ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า
พล.ต. สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
พล.ต. บุญลือ วงษ์ท้าว
พ.อ. บุญเติม แสงดิษฐ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พ.อ.หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
พ.อ. กรีฑา ม่วงทอง
นายแพทย์ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
น.ต. นิเวศ เด่นรัศมีเทพ
น.ท. อิศรพงษ์ ยรรยง
น.ท.หญิง จิตรสุดา วัชรสินธุ์
พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร
นายแพทย์เอกชัย วงศ์สรรคกร
นาวาอากาศเอกหญิง ศศินภิส แจ่มถาวร
น.อ.หญิง ภัทริกา เทพสิทธา
นายแพทย์วิญญู จันทรสุนทรกุล
น.อ.นพ. ไกรสร วรดิถี
น.ท. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นายแพทย์นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ
นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค
นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล
แพทย์หญิงรัตนา ล่ำพงศ์พันธุ์
แพทย์หญิงพิมพา บาลมงคล
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ นาคแก้ว

โรงพยาบาลตำรวจ
ร.ต.ท.หญิง รัชนี ชาญสุไชย
แพทย์หญิงพรพิมล เทพสวัสดิ์
นายแพทย์ยุธยา อวนกลิ่น
พ.ต.อ.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
พ.ต.ท. วีรภัต บุญธรรมติระวุฒิ

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
แพทย์หญิงรัชดา วิรัชพงศานนท์
นายแพทย์สมพงษ์ นาคพินิจ
แพทย์หญิงสิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล
แพทย์หญิงสายชลี ทาบโลกา

โรงพยาบาลราชวิถี
นายแพทย์อนนท์ บริณายกานนท์
แพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล
นายพทย์วันชัย ทีปประสาน
นายแพทย์ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
นายแพทย์คณิต ออตยะกุล
นายแพทย์เกศธำรง ตันตยาคม
แพทย์หญิงวชิรา อุดมพรมงคล
แพทย์หญิงชญาดา วงศ์เวียร
แพทย์หญิงพนิดา สิรินิธิกร
นายแพทย์อภิธาน พวงศรีเจริญ
แพทย์หญิงอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ

นวลวรรณคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงนวลวรรณ สิริพิพัฒน์

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิค
แพทย์หญิงอัจฉรา สุขแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงธนันต์ ศุภศิริ
แพทย์หญิงพรทิพย์ อัชชสวัสดิ์
นายแพทย์อานนท์ วรยิ่งยง
รศ.พญ. สุปราณี นิรุตติศาสน์
นายแพทย์สุชาติ ศุภปีติพร
นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัย
นายแพทย์จักรพงษ์ เสาธงทอง
แพทย์หญิงณณศรี สินธุภัค
นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
นายแพทย์นรินทร์ เตชะนิรัติศัย
แพทย์หญิงพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
แพทย์หญิงรัตนา รัตนาธาร
แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แพทย์หญิงอรชุมา หุตะโกวิท
แพทย์หญิงพัชรา ธนธีรพงษ์
นายแพทย์สุรจักร เหล่าสุวรรณ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์สมยศ คุณจักร
แพทย์หญิงปิยมาศ สิริวรารมย์
นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
แพทย์หญิงพัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล
นายแพทย์ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
นายแพทย์นรินทร์ สุขะวัชรินทร์
แพทย์หญิงสุวรรณา ชั้นประดับ
แพทย์หญิงวารี จิรอดิศัย
แพทย์หญิงภัทร์ สิทธิการิยกุล
นายแพทย์จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
รศ.นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
นายแพทย์นราทร โสภณประภากรณ์
แพทย์หญิงรัตนา สายพานิชย์
นายแพทย์สมยศ จารุวิจิตรรัตนา

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
นายแพทย์เฉลิมชัย ชินตระการ

กรมแพทย์ทหารเรือ
นายแพทย์มะโนธรรม พงษ์อำไพ

โรงพยาบาลสมิติเวช
แพทย์หญิงนลินี สุทธิพิศาล
แพทย์หญิงกิตตินันท์ สมุทรสินธุ์
แพทย์หญิงธิดา คงจรรักษ์
แพทย์หญิงอรพรรณ เตชฤทธิพิทักษ์
แพทย์หญิงมณี สุวรรณศิริกุล

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
นายแพทย์ธีระสิทธิ์ วงศ์เทียมชัย

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล
รศ.พญ. นลินทิพย์ ตำนานทอง
แพทย์หญิงวัชรีย์ สิทธิวงศ์
แพทย์หญิงปาลิดา นาคีศิริ
นายแพทย์อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช

โรงพยาบาลกรุงธน1
แพทย์หญิงสมพร ศรีสุภินานนท์

ลาดพร้าววังหินเวชกรรมคลินิค
แพทย์หญิงสุพิศ หยองอนุกูล

คลินิกหมออินทิรา
แพทย์หญิงอินทิรา โชติกพนิช

โรงพยาบาลกลาง

นายแพทย์สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
แพทย์หญิง เจณณัฏฐญา พลังแสงวิไล

โรงพยาบาลเลิดสิน
แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล
นายแพทย์ธีระพล สมหมายไชยา
แพทย์หญิงจริยาพร ทวีชัยการ
แพทย์หญิงปภาดา ศรีวิภาโอภาส
แพทย์หญิงเลขา ดีรูป
แพทย์หญิงศิริวดี คงคาวิทูร
แพทย์หญิงรจเลข ศิวะสัตยานนท์
แพทย์หญิงเรืองรอง ไทยสุมิตร
นายแพทย์สมสิทธิ์ ชุณหรัศมิ์
นายแพทย์ปริย วิมลวัตรเวที
นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ
นายแพทย์พิพัฒน์ ชุมเกษียร
แพทย์หญิงประนอม คัมภีรวุฒิ
แพทย์หญิงปูชนิยะดา วิเชียรธรรม

โรงพยาบาลบางมด1
นายแพทย์ลภัส นาคสุริยันต์

โรงพยาบาลบางนา1/คลินิกแพทย์เจษ
พ.ต.นพ. เจษฎา ศรมยุรา

โรงพยาบาลยันฮี
นายแพทย์สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์
นายแพทย์อภิชัย ชัยดรุณ
แพทย์หญิงอุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง
แพทย์หญิงกมลพร พูลพุฒ

ศูนย์การแพทย์ BDC by ดร.อรวรรณ
นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง
น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
น.ท. ชัยวัฒน์ เทพเสนา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์๗ (สาขาประเวศ)
แพทย์หญิงสัณห์ทิพย์ เนื่องจำนงค์
แพทย์หญิงชลัยย์พร เอี่ยมศิริถาวร

ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก
นายแพทย์วิชัย นรเศรษฐีกุล

โรงพยาบาลสงฆ์
แพทย์หญิงทวีพร กาญจนกาศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
น.อ.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา
นายแพทย์ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิ
นพ. พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร
แพทย์หญิงพรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์
นายแพทย์สมภพ วานิยะพงศ์
นาวาเอก สุวิทย์ ลิ้มประเสริฐ

โรงพยาบาลมิชชั่น/โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
นาวาเอก ไทยินทร์ ศรีมงคล
นายแพทย์สุรศักดิ์ เจือจรุงใจ
แพทย์หญิงสุภาวดี ภัทรทิวานนท์

โรงพยาบาลวิภาวดี/คลินิกวีรวุฒิการแพทย์
นายแพทย์วีรวุฒิ เอกกมลกุล

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นายแพทย์ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
นายแพทย์สมชัย โกวิทเจริญกุล
แพทย์หญิงเมตตา ปิยะพงศ์
แพทย์หญิงศิวาพร ยิ่งศักดิ์มงคล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
แพทย์หญิงอรุณลักษณ์ โคมินทร์
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
แพทย์หญิงอรชร เอี่ยมอารีรัตน์

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
นายแพทย์วีระเดช วีระพงศ์เศรษฐ์
แพทย์หญิงน้ำค้าง แก้วก่า

กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.ท. ศุภกิตติ ขัมพานนท์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์หญิงกมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์
นายแพทย์ฉกาจ ผ่องอักษร
นายแพทย์สมพล เทพชุม

บางโพ-โพลีคลินิค
แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศรีคิรินทร์

หลักสี่โพลีคลินิค
นายแพทย์อรรถพล กงวิไล

บางกอกคลินิค
นายแพทย์วิชัย ตั้งสถาพรพงษ์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
นายแพทย์อัศจรรย์ จันทนพ

สถาบันเวชศาสตร์การบิน
น.ต. วิฑูรย์ ชิ้นพัฒนกุล
แพทย์หลวงสวนจิตรลดา
แพทย์หญิง.คุณหญิง วิศวัจฉริยา โภวาที
แพทย์หลวงสวนจิตรลดา
พ.อ.หญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ

โรงพยาบาลพญาไท ๒
พ.อ. สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ

โรงพยาบาลพญาไท ๓
แพทย์หญิงจิตติมา อัยสานนท์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แพทย์หญิงฐิติญา งามมีศรี
นายแพทย์ศุทธพร รัตนภานพ
แพทย์หญิงศิดิภา โชติชัยสถิตย์
นพ. ไพศาล อภิมนต์บุตร
แพทย์หญิงยุพดี ฟู่สกุล
แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต
นายแพทย์ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์

ศูนย์แพทย์ฉัตรลดา
นายแพทย์สุทธิรักษ์ ชอุ่มทอง

โรงพยาบาลวัฒโนสถ
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์

โรงพยาบาลบีแคร์
นายแพทย์อุทิตย์ พิทักษ์ทอง
แพทย์หญิงนิศากร ประสิทธิแสง

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ สภากาชาดไทย
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส
พญ. ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
แพทย์หญิงอมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
แพทย์หญิงอารีย์ กิจศิริกุล
แพทย์หญิงเนตรนภา ยังรอต
แพทย์หญิงทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์
แพทย์หญิงณิฎชธร มติพัฒน์

โรงพยาบาลสมิติเวช
แพทย์หญิงจิระพรรณ วินัยกุลพงค์

โรงพยาบาลปิยะเวท
นายแพทย์วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์
แพทย์หญิงณัชชา หริณะรักษ์
นายแพทย์วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล.

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
นายแพทย์ธนเดช เลิศเจริญโชค

รัชฎาคลินิกเวชกรรม(รัชฏาโพลีคลินิค)
นายแพทย์วิชัย ลิ่มระนางกูร

ศูนย์รักษาความปลอดภัยบก.ทหารสูงสุด
นายแพทย์ทรงพล นีระสิงห์
นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

69 สหคลินิก
นายแพทย์ศิริยศ วนิชชานนท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6
แพทย์หญิงลดาวัลย์ นวลแจ่ม

สุคนธาคลินิค โรบินสันรัชดา
แพทย์หญิงสุคนธา กนกศิลป์

สถาบันราชานุกูล
แพทย์หญิงมณีรัตน์ สุรวงษ์สิน

เบญจบริรักษ์เวชคลินิก
ร้อยเอกนายแพทย์อุกฤษ จิรภัทรสุนทร

กรมแพทย์ทหารอากาศ
น.อ.หญิง กรรณิกา กออนันตกูล

โรงพยาบาลธนบุรี ๑
นายแพทย์ปรัชญา ศรีสว่าง
แพทย์หญิงประไพพร แต่งอักษร

โรงพยาบาลราชทัณฑ์
นายแพทย์พรกิจ กิจจารุวัฒนากูล

คลินิกนายแพทย์วิสุทธิ์
นายแพทย์รัชฏ์ เนียมวงศ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓
แพทย์หญิงเอมอร สิริพร

สถาบันประสาทวิทยา
แพทย์หญิงกาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์

ทวีชัยคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงจันทร์ทิภา จรัสพรประภา

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
นายแพทย์ตรีรัตน์ ยังรอต
ร้อยเอกนพ. อรรณพ ตัณฑจินะ

สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
แพทย์หญิงทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์
นายแพทย์ภูษิต รัตนธรรม
พ.อ.หญิง นันท์มนัส โกศลยุทธสาร
นาวาอากาศเอก ธีระพล กรีพานิช
ร.ท. วชิรพงศ์ เอกไพบูลย์

สำนักแพทย์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333
พล.อ.ต.นพ. คำพร ชาญวิเศษ

คลินิคเครือข่าย ร.พ.นวมินทร์
นายแพทย์กิตติศัพท์ สินธพสิริคุณ

วุฒิสภา
นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก

ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ
แพทย์หญิงนิตยา อยู่ภักดี

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๒
แพทย์หญิงพญ. ภัทรพร ริมชลา

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓
นายแพทย์วสันต์ บางกล่ำ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๙
แพทย์หญิงสุวประวีณ์ ริ้วเหลือง

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔
แพทย์หญิงปรัสญา ชีวะพฤกษ์

กองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ. บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
นายแพทย์ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์
พ.ต. จันทรา เจณณวาสิน

ศูนย์ Holistic Medical Centre(Villa Medica)
นายแพทย์ปวีณ ฐิตารีย์

โฮมคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงกรรณิกา เพิ่มพูนอนันต์ชัย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖
นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ

ธาระคลินิก
แพทย์หญิงนงลักษณ์ วนิชผล

ร้านมานพเวชเภสัช
แพทย์หญิงนิตต์นันท์ เลิศสุทธิรักษ์(เทอดเกียรติ)

บริษัทไทย ดีไวช์ กรุ๊ป จำกัด ช่อง 9 อสมท.
แพทย์หญิงประภาส์ วิชัย

โรงพยาบาลเปาโล
แพทย์หญิงพนิดา ธงทอง
นายแพทย์พันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
แพทย์หญิงภิญญารัตน์ ศักดิ์วัฒนเวคิน
แพทย์หญิงนฤมล มากปลิก

เดอร์มา คลินิก
แพทย์หญิงวิภา สุภาจารุพันธุ์
นายแพทย์ธนัพงค์ เธียรวุฒิวงศ์

สุขสันต์-ธนบุรี คลินิกการแพทย์
นายแพทย์ศรุต อำนวยผล

คลินิกเมดิคอส
นายแพทย์อยุทธ ธัมมวิจยะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐
นายแพทย์ประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี
แพทย์หญิงปารรัตน์ วุฒิเจริญวงศ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐
นายแพทย์วันชัย ศรีทา

สามไหมคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงอุฬาพร เลิศรัตน์

โรงพยาบาลเซนทรัลเจเนอรัล
นายแพทย์กฤษฏิ์ชานนท์ รวมทรัพย์

MedConsult Clinic
แพทย์หญิงชนณดา ธีระกฤตานนท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖
นายแพทย์ดิฐพงศ์ เจริญวิวัฒนกุล

โรงพยาบาลหัวเฉียง
นายแพทย์ธนภัทร์ จิรภัทรสุนทร

โรงพยาบาลมนารมย์
นายแพทย์ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

คลินิกใกล้หมอ
แพทย์หญิงอรกมล ชัยรัชนีบูลย์

รมย์รวินท์คลินิ
แพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขิตกุล

โรงพยาบาลรามคำแหง
นายแพทย์ธีระธร อัศวินวินิจกุล

โรงพยาบาลวิภาราม
แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์

๒๒ เวชการคลินิ
นายแพทย์วรพงษ์ ทีปประสาน

เสาวรสคลินิคเวชกรรม
นายแพทย์สมภพ สูอำพัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙
แพทย์หญิงณวดี หิรัญรัศ

สกาวคลินิก
แพทย์หญิงปรารถนา ดวงคำ

โรงพยาบาลลาดพร้าว
แพทย์หญิงภาริน ธนนทวีกุล

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕
นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3
นายแพทย์วิระชิต แหวนหล่อ

โรงพยาบาลบางกอก ๙
แพทย์หญิงเพลินศรี จารุวร

คลินิกกว๋องสิวแพทย์แผนไทย
นายแพทย์จิงเหวยแซ่กัว

โรงพยาบาลหัวเฉียว (คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย)
แพทย์หญิงหรรษา กิตติวัฒโนคุณ
นายแพทย์เอี่ยมรุ่ง โชติพิทักษ์กุล
นายแพทย์เฉิน จือ เฉิน
นายแพทย์หวังเก๋อ

โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
พ.ท. อิทธินันท์ โชติช่วง

กาญจนบุรี

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
พ.อ.ปุญชทร ทิพยวงษ์
ร.อ.ณัฐวุฒิ สถาปนาวัตร

เมเจอร์ เมดิคอล คลินิก
แพทย์หญิงอัจฉราพร ลีเมน

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
พญ. บัวขาว สมบัติแสงอุไร

โรงพยาบาลท่าม่วง
แพทย์หญิงรุ่งรวี ชัยวัฒน์

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
แพทย์หญิงพัชรี มาบุญญานนท์

โรงพยาบาลมะการักษ์
แพทย์หญิงรัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

โรงพยาบาลท่าม่วง
แพทย์หญิงรุ่งรวี ชัยวัฒน์

กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายแพทย์พลรัตน์ เศรษฐกำเนิด
แพทย์หญิงขวัญพจน์ อวนพล
แพทย์หญิงนฎา จันทไทย
โรงพยาบาลนามน
นายแพทย์สัญญา สุปัญญาบุตร

กำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร
นายแพทย์โอภาส ไชยมหาพฤกษ์

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)รุ่นที่ 34 ปี พ.ศ. 2562...