จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00318569
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
343
349
1983
314009
7047
10164
318569

22/02/2019 23:17

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่พจ. 1-100

พจ.1 นาย ฐิติกร ชวี                                           曲 建福
พจ.2 นาย บุญเกียรติ เบญจเลิศ                              郑 文杰                         Mr. Zheng Wen Jie
พจ.3 นาง พันนิดา ธเนศอนันต์                                白 琼                            Mrs. Phannida Thanetanan
พจ.4 นาย มนต์ชัย บูรณะศิลปกิจ                            巫 廷京                          Mr. Monchai Buranasilpakit
พจ.5 นาง วิลาวรรณ กฤษณาวารินทร์                       杜 淑华                         Mrs. Du Shu Hua
พจ.6 นาย สมชาย จิรพินิจวงศ์                               谢 强明                          Mr. Somchai Jirapinitwong
พจ.7 นาย หย่วน เลียค คง                                    江 源略                         Mr. Kong Yuen Leuk
พจ.8 นางสาว หรรษา กิตติวัฒโนคุณ                        王 艳妆                         Ms. Wang Yan Zhuang
พจ.9 นาง หวังฮุย หลวน                                      王 晖
พจ.10 นาย อดิเรก สวัสดิ์พาณิชย์                            許 向流                         Mr. Xu Xiang Liu
พจ.11 นาย เอี่ยมรุ่ง โชติพิทักษ์กุล                          蔡 炎隆                         Mr. Iamrung Chothiphithakkul
พจ.12 นาย ก้องเกียรติ เสถียรอนันต์กุล                     罗 楚鸿                          Mr. Kongkiat Sathiananunkul
พจ.13 นางสาว จงกล สมทวีศิลป์                            陈 娈英
พจ.14 นาย จิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต                          纪 望
พจ.15 นางสาว จุฑามาศ เกื้อสกุล                           朱 黛                            Ms. Juthamas Kuasakul
พจ.16 นางสาว ชนิษฐา เสรีวงศ์                              陈 晨                            Ms. Chanittha Sereewong
พจ.17 นาย ชาตรี ภู่ทองตระกูล                               符 迪
พจ.18 นาย เชน ปรีชาวณิชวงศ์
พจ.19 นางสาว ฐิตาภัสร์ กุลนิธิณัฐนนท์
พจ.20 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา กิตติรวีวัฒน์                       陈 清鑫                         Ms. Nutchuda Kittiraweewat
พจ.21 นางสาว ณัฐฐิมา เตชะพิพัฒน์ชัย                     曾 彩瑛
พจ.22 นางสาว ณัฐธิดา สิริโยธิน                             吴 娜嫒                          Ms. Nuttida Siriyothin
พจ.23 นาย ชวินท์วุฒิ เหรียญเดชาเวชกุล                  连 中明
พจ.24 นางสาว ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์                    王 如意                          Ms. Tongta Jongpaibulsawas
พจ.25 นางสาว ธนภร ตันสกุล                                 陈 瑞银                         Mrs. Thanapho Tansakul
พจ.26 นาย ธีรพงศ์ ตั้งอร่ามวงศ์                              陈 裕礼
พจ.27 นางสาว นงลักษณ์ เขมาวุฆฒ์                        徐 美乐
พจ.28 นางสาว นภษร แสงศิวะฤทธิ์                          李 倩
พจ.29 นาย นิรันดร์ คูอนันตเวชกุล                            邱 迅泰                         Mr. Niran Kuuanuntawedchakul
พจ.30 นางสาว ปณิตา กาสมสัน                              卢 苗心
พจ.31 นาง พจงจิต ประสิทธิ์วิภาต                           盧 琬赪
พจ.32 นางสาว พรกมล ปัฐยาวัต                             陈 冬荔                         Ms. Pornkamon Patyawat
พจ.33 นางสาว พรประภา หรูประกายอักษร                 卢 丽云
พจ.34 นางสาว มยุรี จันทร์แสงศรี                            陈 玉立                         Ms. Mayuree Chansangsri
พจ.35 นาง มาลีนา บุนนาค ลู่                                 徐 雅芝                         Mrs. Maleena Bunnag Lu
พจ.36 นางสาว ยุรศินรรณ์ ยงใจพัฒนา
พจ.37 นางสาว ลิขิตา ทองแย้ม                              李 丽娜
พจ.38 นาย วรพงษ์ ปะดุกา                                   白 光宗
พจ.39 นาย วีรชัย สุทธิธารธวัช                               钟 伟才
พจ.40 นาย วุฒิชัย ชินศรีวงศ์กุล                             秦 昌明                          Mr. Wuttichai Chinsriwongkul
พจ.41 นาง ศิริวรรณ วรชนะกิจกุล                            刘 玉芬
พจ.42 นางสาว เสาวลักษณ์ มีศิลป์                          萨 静姝                          Ms. Saowaluck Meesin
พจ.43 นางสาว อตินุช สิงห์โตนิเวศ                          艾 风至                          Ms. Atinuch Singtoniwet
พจ.44 นาย อภินันท์ คูอนันตเวชกุล                          邱 迅令
พจ.45 นางสาว อรกช มหาดิลกรัตน์                         蔡 佩玲
พจ.46 นางสาว อัจฉรา ลีนานุพันธุ์                           李 桂铢                           Ms. Ajchara Leenanupan
พจ.47 นางสาว อัญชลี ทองไพบูลย์กิจ                     陈 安礼                           Ms. Unchalee Thongpaiboolkit
พจ.48 นางสาว อิสริยา สง่ารักษ์                             殷 芝林
พจ.49 นาย โอฬาร พิพัฒน์มงคลพร                         陈 浩然
พจ.50 นาย ควง ประภามณฑล                              張 刁宽                            Mr. Zhang Diao Kuan
พจ.51 นางสาว ปณิชา พรโชคชัย                           罗 素燕
พจ.53 นางสาว พรรัตน์ มิตรกุล                               庞 佳                              Ms. Pornrat Mitrakul
พจ.54 นางสาว วรัญญา วณัสพิทักษ์กุล                     张 倩                             Ms. Varanya Vanuspitaksakul
พจ.55 นางสาว โสรัจ นิโรธสมาบัติ                          刘 丽云                           Ms. Sorat Nirotsamabat
พจ.56 นาย เสี่ยวเทา หวัง                                    王 小涛                           Mr. Wang Xiaotao
พจ.57 นาย เหอ ชุนเซิ่ง                                       何 春盛                           Mr. Ho Chun Sheng
พจ.58 นาย ก่วงสวิน แซ่ซู                                    蘇 廣 洵 (苏 广 洵)            Mr. Su Guang Xun
พจ.59 นาง กัว ฮุ่ย                                             郭 慧                               Mrs. Guo Hui
พจ.60 นาย กิตติกร หลิน                                      林 悦涛                            Mr. Kittikorn Lin
พจ.61 นาย กิมเต็ก แซ่ลี้                                      李 錦德
พจ.62 นาย กี้เหลียน แซ่ตั้ง (เสียชีวิต)
พจ.63 นาย เกษม วงศ์ชัยสุเวช                              翁 宗立                            Mr. Kasem Vongchaisuwet
พจ.64 นางสาว เกษรา เขมาวุฆฒ์                            徐 美花                           Ms. Xu Mei Hua
พจ.65 นาย จงคัง เจี๋ย                                         贾 宗亢                           Mr. Jia Zong Kang
พจ.66 นาย จรัส ตั้งอร่ามวงศ์                                 陈 亮                              Mr. Jaras Tangaramvong
พจ.67 นาย จรัส ทิพย์เกียรติวงศ์                             林 逸飞                           Mr. Lin Yi Fei
พจ.68 นาย จวง ลี่เหนิง                                        莊 礼能                          Mr. Zhuang Li Neng
พจ.69 นาย จ๊ะมะ ไกรศรีสถาพร (เสียชีวิต)
พจ.70 นาย จิตต์เลิศ สุริยะไชยากร                           郑 炎坤
พจ.71 นาย จิระ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ                              陈 悦彬
พจ.72 นาง จิราทิพย์ ธนันต์ภูวนนท์                          叶 玫君                           Ms. Ye Mei Jun
พจ.73 นาย จุฑารมณ์ มั่งคั่ง                                  郑 自明                           Mr. Jutaromn Mungkung
พจ.74 นาย เฉิน เวิ่นเหอ                                      陈 文河                            Mr. Chen Wen He
พจ.75 นาย ชรัช งามศรัทธา                                  陈 斌                              Mr. Charat Ngamsattha
พจ.76 นาย ชัย เจณณวาสิน                                  曾 春珽
พจ.77 นาย ชัย พนมยันตร์                                    卢 德昌                           Mr. Jai Panomyan
พจ.78 นาย ชัย แซ่ล้อ                                         罗猜 (薛治斋)                  Mr. Chai Sae Lor
พจ.79 นาย ชาญ ซิกนาย                                     陈 光芝                           Mr. Chan Siknine
พจ.80 นาย ชาญชัย พุทธชาติเสวี                           陈 顺海
พจ.81 นาย ชีฮาว อุย                                          黄 子豪                            Mr. Huang Zi Hao
พจ.82 นางสาว ชื่นจิตต์ ก้องสกุล                            春集
พจ.83 นาง ชุติ นิยมในธรรม                                  刘 珍珍                            Mrs. Chuti Niyomnaitham
พจ.84 นาย ชูเกียรติ อิทธิศักดิ์โอภาส                       莊 楚傑                            Mr. Zhuang Chu Jie
พจ.85 นาย เชงซวน แซ่หวาง                               王 胜忠                             Mr. Wang Sheng Zhong
พจ.86 นาย ซีอู่ เฉิน                                            陈 惜武                            Mr. Chen Xi Wu
พจ.87 นาย ซุ่นจ่าย แซ่เฮง                                   王 顺财
พจ.88 นาง กฐญา ปิ่นถาวร                                   杨 秀專                            Mrs. Kathaya Pinthaworn
พจ.89 นาย ณรงค์ แซ่งุ่ย                                      蔡 斌                               Mr. Narong Sae Ngooi
พจ.90 นาย ณัฐกมล ฉัตรแสงศุภวงศ์                         蔡 允祥
พจ.91 นางสาว ดวงพร พิเศษศรี                              谢 美珠                           Ms. Duangporn Pisessri
พจ.92 นาย ดำรงศักดิ์ โอสถปรารภ                           徐 瑞典                           Mr. Damrongsak Osothprarop
พจ.93 นาย ตงยัง ลิน                                           林忠仰医师                      Mr.Lin Zhong Yang      
พจ.94 นาย ตี๋เกีย แซ่ตั้ง                                        陈迪 (第仔)
พจ.95 นาย ทวี วิวัฒน์สถาพร                                  陈 国鑫                           Mr. Tavee Vivatsataporn
พจ.96 นาย ทวีศักดิ์ วลัยกนก                                  林 中流                           Mr. Tavesak Valaikanok
พจ.97 นาย ธงชัย ลี้นำโชค                                    李 金龙                           Mr. Li Jin Long
พจ.98 นาย ธีรศักดิ์ เลิศวริศธีรกุล                              陳 丰兴                           Mr. Chen Feng Xing
พจ.99 นาย ธีระ พิพัฒน์วรพร                                   陈华成 (汉成)
พจ.100 นาง นพชนัญ ไพอนนท์                              杨 立                               Mrs. Nopchanan Phaianon

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)รุ่นที่ 34 ปี พ.ศ. 2562...