สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

297193

ที่อยู่ IP: 54.164.198.240
เวลาปัจจุบัน 2018-12-17 14:52

ประวัติการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือชื่อเดิมว่า ศูนย์ความร่วมมือ การแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานระดับกองเป็นการภายในสังกัดกรมการแพทย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และเป็นหน่วยงานประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ
  ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 กำหนดให้มีการปฏิรูประบบราชการและโอนหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน มาสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบแบ่งส่วนราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยกำหนดให้ศูนย์ ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นกลุ่มงานหนึ่งในกองการแพทย์ทางเลือก
   ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีคำสั่งที่ 158/2547 ให้ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นสถาบันระดับ กอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และได้กำหนดชื่อใหม่ว่า สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Background Southeast Asian Institute of Thai-Chinese Medicine

   Southeast Asian Institute of Thai-Chinese Medicine or formerly called, Thai-Chinese Medicine Cooperation Center, is an informal division in the Department of Medical Service. It was Established on July 1, 1995. Its objectives are to develop TCM to reach high quality and standard so that it can be alternative mean of healthcare for Thai people, and to be liaison unit between the Ministry of Public Health of Thailand and Ministry of Public Health of the People’s Republic of China.
   Later, on March 5, 2002, the Cabinet decided to reform the government organization and transformed the Thai-Chinese Medicine Cooperation Center to be under the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine which was newly established under the new Act of Government Restructure. On October 9, 2002, the Ministry of Public Health has made official announcement which assigned the Thai-Chinese Cooperation Center to be a section in the Division of Alternative Medicine.
   On July 26, 2004, the the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine issued an order No. 158/2004 to establish Thai-Chinese Medicine Cooperation Center to be an institute with status equivalent to a division in the the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine andnamed it “Southeast Asian Institute of Thai-Chinese Medicine”.

东南亚泰中医药研究院成立史

   东南亚泰中医药研究院是中泰医学交流中心的新名称。一九九五年七月一日,泰国卫生部成立中泰医学交流中心,是属于医疗司下面一个处。旨在促进和发展泰医、中医的标准化,并使之能与现代医学配合,为人民服务,同时并作为促进中泰友谊的桥梁。
   二00二年三月五日,泰国政府改革国家的构造,卫生部成立泰医和替代医学发展司。二00二年十月九日,中泰医学交流中心是属于泰医和替代医学发展司的替代医学院下面一个处。
   二00四年七月廿六日,依据泰国卫生部泰医和替代医学发展司第 158/2005命令,泰医和替代医学发展司批准成立 “东南亚泰中医学研究院”。