จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00318600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
10
364
2014
314009
7078
10164
318600

23/02/2019 00:09

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ceo icg
ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ
นางบุญใจ ลิ่มศิลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
แพทย์แผนจีน
นางสาวอนงค์นาถ เบ้าทอง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวจันทรรัตน์ เสนีวงศ์
แพทย์แผนจีน
นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสินีพร ดอนนาปี
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายณัฎฐพล ยิ่งเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวรวัน เธียรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพงค์ศักดิ์ ผโลประการ
พนักงานขับรถ
นางลักขณา อังอธิภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง
นักวิเทศสัมพันธ์
 
นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ บำรุงจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   
นายสมรัฐ บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   
นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
นางสาวอุทัยทิพย์ ทิพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน