สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

258524

ที่อยู่ IP: 54.198.27.243
เวลาปัจจุบัน 2018-08-19 16:56

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

 แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง   ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน
 นางบุญใจ ลิ่มศิลา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 นางกาญจนาฎ คงคาน้อย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 เภสัชกรหญิงสินีพร ดอนนาปี  เภสัชกรปฏิบัติการ
 นางวรวัน เธียรสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางลักขณา อังอธิภัทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวอุทัยทิพย์ ทิพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายสมรัฐ บัวทอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสาวนฤมล ภาครัตน์  เจ้าพนักงานพัสดุ
 นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล  แพทย์แผนจีน
 นางสาวจันทรรัตน์ เสนีวงศ์  แพทย์แผนจีน
 นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวธัญพร ขันทศกร  นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวอนงค์นาถ เบ้าทอง  นักวิชาการพัสดุ
 นายพงค์ศักดิ์ ผโลประการ  พนักงานขับรถ