สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

297206

ที่อยู่ IP: 54.164.198.240
เวลาปัจจุบัน 2018-12-17 15:24

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน
ceo icg

                               ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
                       ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน
 นางบุญใจ ลิ่มศิลา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 เภสัชกรหญิงสินีพร ดอนนาปี  เภสัชกรปฏิบัติการ
 นางวรวัน เธียรสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางลักขณา อังอธิภัทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวอุทัยทิพย์ ทิพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายสมรัฐ บัวทอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสาวนฤมล ภาครัตน์  เจ้าพนักงานพัสดุ
 นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล  แพทย์แผนจีน
 นางสาวจันทรรัตน์ เสนีวงศ์  แพทย์แผนจีน
 นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวอนงค์นาถ เบ้าทอง  นักวิชาการพัสดุ
 นายพงค์ศักดิ์ ผโลประการ  พนักงานขับรถ