สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

1.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง การกำหนดแบบตามกฏกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2553 PDF

2.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2554  PDF

3.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ 2/2554  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทยแผนจีน พ.ศ. 2554  PDF

4.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาแพทย์แผนจีนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2554  PDF

5.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง การรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนในต่างประเทศ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2  PDF

6.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง การรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนในต่างประเทศ พ.ศ. 2554  PDF

7.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน พ.ศ.2559  PDF

8.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561  PDF

9.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง การกำหนดแบบตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542  PDF

10.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2562  PDF

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769115
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
153
389
2372
763481
7753
9607
769115

20/07/2024 10:46

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com