จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00376451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
76
236
1724
373197
6872
7737
376451

26/02/2021 02:46

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

CEO BJ

นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาววิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
แพทย์แผนจีน
นางสาวโศภณิช จารุกุลเดชาวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสินีพร ดอนนาปี
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายณัฎฐพล ยิ่งเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลักขณา อังอธิภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง
นักวิเทศสัมพันธ์
 
นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ คะโลรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสมรัฐ บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาวอุทัยทิพย์ ทิพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน