สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

CEO BJ

นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาววิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
แพทย์แผนจีน
นางสาวโศภณิช จารุกุลเดชาวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสินีพร ดอนนาปี
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายณัฎฐพล ยิ่งเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลักขณา อังอธิภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง
นักวิเทศสัมพันธ์
 
นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ คะโลรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสมรัฐ บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาวอุทัยทิพย์ ทิพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

 

 

 

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00532045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
72
499
1411
527214
9653
10741
532045

25/05/2022 05:32

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007