สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่ (ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมฯปีงบประมาณ 2561)

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสม

3. กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการแพทย์แผนจีน

4. กำหนด พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพไทย

5. กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนจีน

6. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

คำรับรองหน่วยงาน

PDF.logo

ยุทธศาสตร์
1.วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
3.พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในการวิจัยพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบบริการ
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ

โครงการฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองPDF.logo

โครงการศึกษาต้นทุนหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู

PDF.logo

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจ

PDF.logo

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

PDF.logo

 

          DoHSS HCW SMka

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00423178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
256
437
2747
417392
11117
9704
423178

31/07/2021 14:17

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007