สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ico arrow บุคลากร สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

Capture

นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาววิรัลพัชร เสียงประเสริฐ
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาววรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
แพทย์แผนจีน
นางสาวนัฎฐาพร รุ่งเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสินีพร ดอนนาปี
เภสัชกรชำนาญการ
นายวรชัย คงแสงไชย
แพทย์แผนจีน
นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางลักขณา อังอธิภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง
นักวิเทศสัมพันธ์
 
นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   
นางสาววิภัสรา ทิพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
   

 

 

 

logo sai

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
Vision To become the main organization for developing traditional Chinese medicine in Thailand to reach the international standard.
宗旨 成为发展中医药在泰国标准化的主要机构。
พันธกิจ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย เพื่อผสมผสานการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย
2.ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Mission 1.To develop the quality of traditional Chinese medicine standard in Thailand to be well integrated into the modern medicine
   in the healthcare system of Thailand.
2.To liaise the medical and health cooperation between Thailand and the People’s Republic of China.
任务 一、发展中医药在泰国的标准化,以结合泰国的医疗体 系。
二、沟通泰、中两国之间在公共健康领域的合作。

คำจำกดความ

ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทฺ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5676 โทรสาร 02-149-5677

Email : thaichinesemedicine@gmail.com

 

ประวัติการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน หรือชื่อเดิมว่า ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานระดับกองเป็นการภายใน สังกัดกรมการแพทย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และเป็นหน่วยงานประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 กำหนดให้มีการปฏิรูประบบราชการและโอนหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีนมาสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบแบ่งส่วนราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยกำหนดให้ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นกลุ่มงานหนึ่งในกองการแพทย์ทางเลือก

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีคำสั่งที่ 158/2547 ให้ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นสถาบันระดับกอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และได้กำหนดชื่อใหม่ว่า สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 414/2556 ให้สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และได้กำหนดชื่อใหม่ว่า “สถาบันการแพทย์ไทย-จีน” อักษรย่อ “สทจ”

           ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 482/2558 ให้สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อักษรย่อ “สพจ”และกำหนดเลขหนังสือของหน่วยงาน “ที่ สธ 0505”

           ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 553/2560 จัดตั้งหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้การบริหารราชการภายในบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ได้เปลี่ยนแปลงและให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เป็นกลุ่มงานหนึ่งในกองการแพทย์ทางเลือก

           ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 529/2561 ให้จัดตั้งสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อักษรย่อ “สพจ”

Background Institute of Thai-Chinese Medicine

   Institute of Thai-Chinese Medicine or formerly called, Thai-Chinese Medicine Cooperation Center, is an informal division in the Department of Medical Service. It was Established on July 1, 1995. Its objectives are to develop TCM to reach high quality and standard so that it can be alternative mean of healthcare for Thai people, and to be liaison unit between the Ministry of Public Health of Thailand and Ministry of Public Health of the People’s Republic of China.
   Later, on March 5, 2002, the Cabinet decided to reform the government organization and transformed the Thai-Chinese Medicine Cooperation Center to be under the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine which was newly established under the new Act of Government Restructure. On October 9, 2002, the Ministry of Public Health has made official announcement which assigned the Thai-Chinese Cooperation Center to be a section in the Division of Alternative Medicine.
   On July 26, 2004, the the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine issued an order No. 158/2004 to establish Thai-Chinese Medicine Cooperation Center to be an institute with status equivalent to a division in the the Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine andnamed it “Southeast Asian Institute of Thai-Chinese Medicine”.

东南亚泰中医药研究院成立史

   东南亚泰中医药研究院是中泰医学交流中心的新名称。一九九五年七月一日,泰国卫生部成立中泰医学交流中心,是属于医疗司下面一个处。旨在促进和发展泰医、中医的标准化,并使之能与现代医学配合,为人民服务,同时并作为促进中泰友谊的桥梁。
   二00二年三月五日,泰国政府改革国家的构造,卫生部成立泰医和替代医学发展司。二00二年十月九日,中泰医学交流中心是属于泰医和替代医学发展司的替代医学院下面一个处。
   二00四年七月廿六日,依据泰国卫生部泰医和替代医学发展司第 158/2005命令,泰医和替代医学发展司批准成立 “东南亚泰中医学研究院”。

Banner GJ03052566

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

00769119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
157
389
2376
763481
7757
9607
769119

20/07/2024 10:49

 โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

Addfriend

Satisfied button1

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2149-5676

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

Email :thaichinesemedicine@gmail.com